Đặng Quốc Hải – 0912292113 – haidangth@gmail.com – Công ty Cổ phần Nồi hơi Việt nam – 1