Đức Trần Hữu – 903046188 – luuduke@gmail.com – 153/17 Cao Thắng – 1