Dương Văn Sách – 0935236568 – duongvansach@alsimexco.vn – Thạch Bàn-Long Biên-Hà Nội – 1