Nguyễn Chiến Thắng – 0913296688 – ncthangqn@yahoo.com.vn – Số 222 đường Cao Thắng, Hạ Long, Quảng Ninh – 1