Nguyen Duc Thang – 0903338599 – nguyenducthangbv@gmail.com – 21 Hoàng Minh Giám P9 – 1