Nguyen Quoc Thai – 0917017073 – – 99 thien phuoc, phường 9 quan Tân Bình – 1