Nguyễn Thành Sơn – 0384757911 – sontoan1980@gmail.com – Trường THPT Thanh Oai B – 1