Nguyễn Thuỳ Dung – 0984842416 – dung.nt@sgc.com.vn – So 05, đường 4A, kcn biên hoà 2, biên hoà – đồng nai – 1