Nguyen viet Dung – 0903630616 – dungnv379@gmail.com – D17-05 Sai gon Shouth (SSR) Phước kiển Nhà bè – 1