Phạm Trang – 0972176171 – trang2989mp@gmail.com – phòng Quản lí chất lượng, Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Phường 8, Thành phố Cà Mau – 1