Phạm Tuấn Thanh – 0913828263 – thanh.pham1@hoanmy.com – Bệnh viện Vạn Phúc 2. Khu phố Bình Phước B, Phường Bình Chuẩn . TP Thuận An. Bình dương – 1