Phan Thị Thu Hà – 0935168872 – – Số 24, đường Mỹ An 17, Ngũ hành sơn, Đà Nẵng – 1