Phan Trần Nhật Minh – 0868482869 – minhptn@giacatcat.com – Công ty Phúc Trời Tây Nguyên – 1