Trần Ngọc Liêm – 0913588533 – liemlaser@gmail.com – Xóm 3 xã Quang Thiện Kim Sơn Ninh Bình – 1