Trân y binh – 0905977235 – – 241chu van an phường 12 quan binh thanh – 1