CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE

Cám ơn bạn đã chọn sachfucoidan.com. Trang web này thuộc quyền sở hữu và được vận hành bởi Công ty TNHH Sức Mạnh Kỳ Diệu Fucoidan. Bạn hãy xem kỹ các thuật ngữ và các điều khoản một cách cẩn thận, các điều khoản này được ban hành bởi Công ty TNHH Sức Mạnh Kỳ Diệu Của Fucoidan và được áp dụng khi bạn sử dụng trang web.

1. Việc Sử Dụng Trang Mạng Của bạn

Bạn có thể truy cập vào vài phần của trang mạng này mà không cần đăng ký. Trang mạng này có thể được liên kết với những trang mạng khác. Quý vị xác nhận và đồng ý rằng Công ty không chịu trách nhiệm cho sự có mặt của những trang mạng phụ, không tán thành, không chịu trách nhiệm cũng như nghĩa vụ pháp lý cho bất cứ nội dung, quảng cáo, sản phẩm cũng như những dữ kiện khác có mặt trên những trang mạng đó. Công ty không đưa ra sự bảo đảm hoặc đại diện dưới bất cứ hình thức nào liên quan đến độ chính xác, sự hiện hành và tính trọn vẹn của bất kỳ thông tin nào được đưa ra trên những trang mạng đó, và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ những tổn thất hoặc tổn thương nào do những nội dung hoặc thông tin đó gây ra. Quý vị cũng xác nhận và đồng ý rằng Công ty sẽ không phải chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào, dù là trực tiếp hay gián tiếp, cho những thiệt hại hay tổn thất bị gây ra hoặc dẫn đến bởi những mối liên hệ với việc sử dụng hay dựa vào những thông tin, những sản phẩm hoặc dịch vụ nào được đưa ra hay thông qua những trang mạng đó. Sự bao gồm của những trang mạng trung gian không bao hàm việc ủng hộ hoặc gợi ý nào từ Công ty.
Chúng tôi có quyền, tại bất cứ thời điểm nào, sửa đổi hoặc không tiếp tục, tạm thời hay vĩnh viễn, trang mạng này hoặc bất kỳ phần nào của trang mạng, có thể đưa ra hoặc không đưa ra thông báo. Quý vị đồng ý rằng Công ty sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý với quý vị hoặc với bất cứ đơn vị trung gian nào cho những sự điều chỉnh, đình chỉ, hoặc gián đoạn nào của trang mạng hoặc bất cứ phần nào của trang mạng.

2. Tài Sản Trí Tuệ Của Chúng Tôi

Công ty và những biểu tượng (logo) có liên quan hay các tên đều là những nhãn hiệu được đăng ký cũng như những nhãn hiệu cho dịch vụ của chúng tôi. Quý vị không có quyền hoặc giấy phép nào cho việc sử dụng những nhãn hiệu được đăng ký, nhãn hiệu dịch vụ và biểu tượng nói trên.

Một số dữ kiện có sẵn trên trang mạng này là những sản phẩm của chúng tôi (ví dụ: những nội dung do chúng tôi làm chủ, có thẩm quyền, tạo ra, mua lại, hoặc được cấp giấy phép). Những sản phẩm của chúng tôi được bảo vệ với bản quyền tác giả, nhãn hiệu được đăng ký, bằng sáng chế, bí mật thương nghiệp, cũng như những luật khác, chúng tôi bảo lưu, có quyền với tất cả những sản phẩm này và với trang mạng của chúng tôi. Từ đó, chúng tôi ủy thác cho quý vị quyền sử dụng không trả tiền bản quyền bị giới hạn, có thể thu hồi, không được cấp phép bổ sung và không độc quyền để quý vị có thể sử dụng những sản phẩm của chúng tôi chỉ cho mục đích cá nhân của quý vị, liên quan đến sử dụng trang mạng này. Vì thế, quý vị không được tái sản xuất, phát tán, trao đổi với quần chúng, cho biết, phỏng theo, công trình trước mọi người, liên kết, hoặc công khai trưng bày những sản phẩm hay sự phỏng theo như trên, trừ khi điều đó được cho biết một cách rõ ràng.

3. Hỗ Trợ Khách Hàng

Để hỗ trợ khách hàng với các câu hỏi liên quan đến tài khoản và thanh toán (”Các câu hỏi về hỗ trợ khách hàng”), vui lòng gửi phiếu câu hỏi đến phòng Dịch vụ khách hàng của chúng tôi qua mẫu liên hệ. Dịch vụ khách hàng của chúng tôi trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để trả lời tất cả các câu hỏi Hỗ trợ khách hàng trong khoảng thời gian hợp lý nhưng không cam kết rằng bất kỳ câu hỏi Hỗ trợ khách hàng nào sẽ được phản hồi trong một khoảng thời gian cụ thể và/hoặc chúng tôi sẽ có thể trả lời bất kỳ câu hỏi nào.

4. Giới Hạn Của Trách Nhiệm Pháp Lý

Công ty sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ những tổn thất dưới bất cứ dạng nào xảy ra do việc sử dụng, hoặc không có khả năng sử dụng, trang mạng này, hay từ bất cứ thông tin, nội dung, dữ liệu, sản phẩm, hay dịch vụ nào được bao gồm hoặc được trình bày sẵn sàng đến quý vị thông qua trang mạng này, bao gồm (nhưng không bị giới hạn bởi) những tổn thất trực tiếp hay gián tiếp, đặc biệt, vô tình, nhằm trừng phạt, hay có hậu quả, ngay cả khi công ty đã được khuyến cáo về khả năng xảy ra của những tổn thất này, cho dù hành động đó có được nói đến trong hợp đồng, những quyền lợi của bản quyền về tài sản trí tuệ, những sai lầm, sơ suất, hoặc những khía cạnh khác. Quý vị đồng ý sẽ không khởi kiện hoặc bắt đầu bất cứ tiến trình tố tụng nào liên quan đến những giới hạn về trách nhiệm pháp lý được nhắc đến ở đây.

Nếu quý vị không hài lòng với bất cứ phần nào của trang mạng này, hay với bất cứ điều khoản sử dụng nào, giải pháp duy nhất của quý vị là không sử dụng trang mạng này nữa. Nếu một sản phẩm được trưng lên trang mạng này không giống như những chi tiết được đăng lên, giải pháp duy nhất của quý vị là trả hàng lại dựa theo quy định trả hàng của công ty đã được nhắc đến phía trên.

Một số thẩm quyền tài phán có thể không cho phép một số giới hạn về trách nhiệm pháp lý hay những tổn thất. Nếu có tòa án nào quyết định rằng luật của thẩm quyền tài phán đó có thể được áp dụng, trách nhiệm của chúng tôi sẽ bị giới hạn đến mức độ tối cao mà luật đó cho phép.